Midlertidig botilbud

Beskrivelse

Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til deg. Barnefamilier, barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted. Det betyr blant annet at tilbudet i utgangspunktet ikke gjelder for rusmiddelmisbrukere (se lenke til Kommunal bolig nedenfor).

Kriterier/vilkår

Du trenger bolig i en nødssituasjon.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Lover

Denne tjenesten er lovpålagt. Se lov om sosiale tjenester i NAV § 27 Midlertidig botilbud

Saksbehandlingstid

Nav-kontoret skal behandle saken så snart som mulig. I saker som gjelder akutt, midlertidig bolig vil det ofte være nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

Klagemulighet

Hvis Nav gir deg avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Nav. Opprettholder Nav sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Annen informasjon

Kontaktperson i kommunen:
Rannveig Amlien, tlf. 32 16 11 53,  svarer på spørsmål om tildelingskriterier, saksgang og kan hjelpe til med å fylle ut søknadsskjema. Du kan også få skjemaet tilsendt i papirformat.

Elektronisk søknadsskjema finner du under "Selvbetjening og skjema"

 

Tjenesten oppdatert: 01.08.2017 14:31

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss