shutterstock_247302208[1]

Pleie- og omsorgstjenester

Pleie- og omsorgstjenester i Hole kommune omfatter forebyggende tjenester og mestring, hjemmetjenester, omsorgsbolig med bemanning, rehabilitering/korttidsplasser og sykehjemsplass. Kommunen kjøper eksternt palliasjon ved Austjord eller andre spesialplasser etter behov.

Forebyggende og rehabiliterende team

Forbyggende og rehabiliterende team har ansvaret for to tjenester. Den ene tjenesten er tilbud om forebyggende hjemmebesøk til innbyggere over 82 år. Den andre tjenesten er  hverdagsrehabilitering som har som formål å bedre brukerens funksjonsevne basert på dagliglivets aktiviteter. Teamet kan kontaktes på hverdagsrehab@hole.kommune.no.

Demensteam

Teamet er sammensatt av lege, sykepleier, hjelpepleier og ergoterapeut. Teamet tilbyr utredning av demens, veiledning og samtaler i hjemmet til pasienter  og pårørende. Pr i dag har teamet en sykepleier i 20 % stilling som koordinator. I tillegg er det engasjert lege 1 time i måneden i teamet. Årlig arrangerer demensteamet pårørendeskole om demens. Demenskoordinator er tilknyttet hjemmetjenesten og kan kontaktes på telefon 32 16 33 67.

MS team

Består av tverrfaglig sammensatt av personell fra pleie- og omsorgsavdelingen og tjenester for funksjonshemmede. Teamet har vært i drift siden 2014. Bakgrunnen er at Hole kommune har en overhyppighet av personer med diagnosen Multippel sklerose. Målsettingen med teamet er at de er et lavterskeltilbud til personer med Multippel sklerose, og deres pårørende. Teamet kan kontaktes på holeMSTeam@hole.kommune.no

Kreftkontakt/palliativ sykepleier

Hole kommune har i en årrekke hatt Kreftkontakt som koordinerer behandling til kreftsyke i kommunene og bistår pasienten og dens pårørende i en vanskelig situasjon. Kreftkontakten er spesialsykepleier som er knyttet til hjemmetjenesten. Kreftkontakten kan kontaktes på telefon 409 11 050.

Trygghetsalarm

Bidrar til at hjemmeboende raskt kan varsle hjemmesykepleien ved behov for hjelp. Alle alarmer er digitale trygghetsalarmer. Det er en rask  utvikling innenfor velferdsteknologien der trygghetsalarmer bl.a  kan kobles opp mot brannvarsler, sporingssystemer (GPS) og andre former for sikkerhetsalarmer. Ved behov for trygghetsalarm kan hjemmesykepleien kontaktes på telefon 32 16 33 67 for å få søknadsskjema.

Hjemmesykepleien

Ivaretar et bredt spekter av helse-, pleie- og omsorgstjenester i brukernes egne hjem.
Ved behov kan hjemmesykepleien kontaktes på telefon 32 16 33 67 for å få søknadsskjema. 

Hjemmehjelp

Praktisk bistand til renhold i hjemmet for eldre eller syke som ikke selv er i stand til å utføre disse oppgavene.
Ved behov kan hjemmetjenesten kontaktes på telefon 32 16 33 67 for å få søknadsskjema. 

Omsorgslønn

Gis til nære pårørende som yter omsorg til  brukere med omfattende pleie- og omsorgsbehov. Omsorgslønn er ikke ordinær lønn for faktisk utført tjeneste, men en kompensasjon for merbelastning og eventuell tapt arbeidsinntekt som følge av tyngende omsorgsoppgaver.

Dagsenter for personer med hukommelsessvikt på Vikstunet

Målsettingen med tilbudet er å gi både pårørende en avlastning, og å gi brukerne en meningsfylt sosial hverdag. Tilbudet skal bidra til at brukerne kan bo lengre i eget hjem, og sammen med sin familie. Det er kapasitet til å ta imot 9 brukere 3 dager i uken; mandag, onsdag og fredag.

Dagtilbud på korttidsavdelingen

Er åpent to dager i uken og gir et trenings- og sosialt tilbud til brukere med behov for lett opptrening og sosialt samvær.

Omsorgsboliger uten fast bemanning på Vik Torg

Består av 11 leiligheter. Ved behov for pleie og omsorgstjenester eller praktisk bistand får brukerne dette fra henholdsvis hjemmesykepleien eller fra hjemmehjelpstjenesten.

Omsorgsleiligheter med bistand fra hjemmetjenesten

Vikstunet har 14 leiligheter hvorav 2 av leilighetene kan benyttes av ektepar. Hjemmetjenestens nattevakt har base på Vikstunet.

Bofelleskap for demente på Sundjordet

Har 12 plasser hvorav en plass er avsatt til avlastning. Bofelleskapet har fast bemanning. Boligen og tilbudet er tilpasset personer med demens som har begrenset behov for pleie, men som ikke klarer å bo i eget hjem.

Hole bo- og rehabiliteringssenter - korttids- og langtidsavdeling

Korttidsavdelingen gir tilbud til brukere som har behov for planlagt og målrettet rehabilitering, og etterbehandling etter sykehusopphold. Personalet arbeider tverrfaglig og består av lege, sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeut og fysioterapeut. Korttidsavdelingen tar imot plass for kommunal øyeblikkelig hjelp.

Langtidsavdelingen gir tilbud om medisinsk behandling, helse – og omsorgstjenester til eldre som har et stort behov for døgnkontinuerlige helse – og omsorgstjenester som ikke kan gis i eget hjem.

Hole bo- og rehabiliteringssenter har samarbeid med stiftelsen Livsglede for eldre og gir tilbud til beboere og pasienter etter stiftelsens retningslinjer.

Søk om pleie- og omsorgstjenester

Plan for pleie- og omsorgstjenester 2014-2018

Forskrift om rett til langtidsplass

Kommunestyret i Hole vedtok forskrift om rett til langtidsplass i sykehjem eller tilsvarende bolig som er tilrettelagt for heldøgns tjenester den 12.6. 2017.

Formålet med denne forskriften er å sikre kommunens innbyggere lik tilgang ved å gi kriterier for  slike tjenester. Forskriften gir også regler for hvordan pasienter eller brukere skal følges opp i ventetiden på sykehjemsplass eller egnet bolig. Forskriften kan leses her.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Tjenestebeskrivelser

Skjema